Disclamer

Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze site, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Kraamzorg 1op1 aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Kraamzorg 1op1 is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Mocht u naar aanleiding van deze website contact met Kraamzorg 1op1 op willen nemen, kunt u de contactgegevens vinden onder het item Contact.

 

Privacyverklaring van Kraamzorg 1 op 1

Kraamzorg 1 op 1 respecteert uw privacy en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van haar cliënten en bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden we ons aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking hier aan stelt. 

We leggen u uit waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe we uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden we informatie aan u of anderen verstrekken. 

De beveiliging van uw gegevens

Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. 

Actief verstrekte gegevens

Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op onze website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens.

Passief verstrekte gegevens

Om de website optimaal op klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, het klikgedrag, het bezoektijdstip en de bezoekfrequentie.

We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die daartoe niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarover leest u hieronder meer. 

Uw verstrekking van informatie

Bij de aanvraag voor kraamzorg vragen we u om uw persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon). De verstrekte gegevens gebruikt Kraamzorg 1 op 1 voor de verwerking van uw aanvraag, het uitvoeren van de zorgverlening, de evaluatie van zorg en het nakomen van wettelijke regelingen. 

Verstrekking van informatie aan derden

Kraamzorg 1 op 1 verstrekt zonder uw toestemming geen gegevens aan derden, mits noodzakelijk in het kader van risicosignalering (volgens de Wet Meldcode) en/of de overdracht van zorgverlening (volgens het Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg).

Onze zorgverleners/ZZP ‘ers en Kraamzorg 1op1 zijn verantwoordelijk voor de juiste verwerking van deze gegevens volgens de Wet AVG en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het verlenen van zorg en dragen geen gegevens uit uw cliëntdossier over aan anderen dan bij de zorgverlening betrokken zorgverleners of vervanging van zorgverlening, tenzij wij hiervoor uw uitdrukkelijke en specifieke schriftelijke toestemming hebben ontvangen. Al onze medewerkers werkzaam voor Kraamzorg 1op1 hebben dezelfde geheimhoudingsplicht. Via Kraamzorg 1op1 wordt alleen zorg in Nederland gegeven.

Recht op inzage in uw (elektronisch) cliëntdossier en rectificatie of vernietiging van de persoonsgegevens

Als u wilt weten welke gegevens Kraamzorg 1op1 van u heeft opgeslagen (en of deze juist zijn), dan heeft u het recht op inzage in uw elektronisch cliëntdossier. U kunt kosteloos een elektronisch afschrift ontvangen van uw cliëntdossier of uw elektronisch cliëntdossier inzien.

U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via privacy@kraamzorg.org met hierbij de vermelding van “Aanvraag inzage clientdossier”.

Na ontvangst van de aanvraag wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. Voor het inzien, ontvangen, wijzigen of vernietigen van het cliëntdossier moet u vervolgens op kantoor een toestemmingsformulier invullen en dient u zich legitimeren.

Als uw elektronisch cliëntdossier onjuistheden bevat, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of (indien wettelijk mogelijk) te verwijderen. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk indien deze gegevens op basis van wettelijke eisen (waaronder de wet WGBO) niet noodzakelijk bewaard moeten worden door de organisatie. Na uw verzoek kunnen na goedkeuring gegevens binnen drie maanden worden vernietigd.

Wij leggen alle acties ten aanzien van inzien of wijzigen van het cliëntdossier ofwel vernietigen van een deel van het cliëntdossier vast volgens een zogenaamd “logging” systeem.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is naar aanleiding van uw aanvraag of zorgverlening. Wij hebben na zorgverlening de plicht om een cliëntdossier van u te bewaren en zullen hierbij alleen de hiervoor noodzakelijke gegevens bewaren. Hierbij houden wij ons aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van bewaartermijnen (waaronder de Wet WGBO en wet WKKgz). 

Mocht u zich ingeschreven hebben voor onze nieuwsbrief of mailingen ontvangen, dan zullen we hiervoor alleen uw naam en mailadres gebruiken en geen andere persoonsgegevens gebruiken. U kunt op verzoek altijd uw gegevens wijzigen en/of uitschrijven via ons contactformulier. 

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van Kraamzorg 1 op 1, dan kunt deze klacht voorleggen aan de Functionaris Gegevensbescherming. Stuur uw klacht naar privacy@kraamzorg.org. De Functionaris Gegevensbescherming wordt ondersteund door een privacy team. Zij zullen uw klacht binnen 2 werkdagen in behandeling nemen en u hierover informeren.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Statistieken en onderzoek

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het door u gebruikte IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

U ontvangt na afsluiting van de zorgverlening per mail een evaluatie van de zorgverlening.

Wij behandelen uw evaluatie alleen intern en geanonimiseerd voor interne kwaliteitsverbetering.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U vindt de laatste versie van de privacyverklaring op deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Veillig mailen

Datalekken zijn aan de orde van de dag en moeten voorkomen worden. Daarom gebruiken wij sinds eind september 2022 SmartLockr voor de uitwisseling van privacygevoelige informatie. Dit platform biedt ons de mogelijkheid om op ons werk te focussen, terwijl we tegelijkertijd opkomen voor onze privacy en die van onze klanten en relaties.

Daarnaast is SmartLockr NTA 7516 gecertificeerd, wat betekent dat wij als organisatie ook volledig voldoen aan deze norm. Dat is belangrijk, omdat dit wordt gevraagd bij de uitwisseling van gezondheidsgegevens via e-mail. Wij kunnen dan ook met trots mededelen dat wij voldoen aan deze hoge standaard als het aankomt op de veilige uitwisseling van gevoelige data.

Juist omdat onze e-mails nu extra worden beveiligd, kan het zijn dat je voor het ontvangen van een e-mail een extra stap moet zetten, bijvoorbeeld door het invullen van een wachtwoord of een smscode. Zo weten we namelijk zeker dat er geen data in verkeerde handen valt.

Hieronder leggen we uit hoe je e-mails en bestanden die je van Kraamzorg 1op1 ontvangt via SmartLockr, eenvoudig kunt openen: 

Je krijgt een e-mail en wordt om een wachtwoord of code gevraagd
Wanneer we vertrouwelijke informatie e-mailen, bewaken we je privacy door het bericht en/of de bijlage af te schermen met een wachtwoord of sms-code.

  1. Als ontvanger krijg je een e-mail waarin staat dat je een bericht hebt ontvangen. Om dit bericht te lezen, klik je op de groene knop “Open bericht”.
  2. Je komt dan op een pagina waar je op “Verzend mijn wachtwoord” kunt klikken.
  3. Je krijgt hierna het wachtwoord toegestuurd per e-mail of per sms. Dit kan je vervolgens gebruiken om het bericht uit de eerste e-mail te openen en te lezen.

Door het wachtwoord apart te versturen, weten we zeker dat je gegevens onderweg niet in verkeerde handen kunnen vallen. 

Reageren op een veilig verzonden e-mailbericht
Wanneer je, zoals hierboven beschreven, een beveiligd bericht opent met het wachtwoord dat je per e-mail of sms hebt gekregen, dan zal je zien dat er boven in je scherm een knop met "Beantwoorden" staat. Door hierop te klikken, kan je eenvoudig een e-mail terugsturen in dezelfde veilige omgeving waar je de e-mail hebt ontvangen.


Over SmartLockr
SmartLockr heeft slechts één doel: datalekken voorkomen. Dat doen we door de nieuwste technologie te koppelen aan een gebruiksvriendelijke oplossing waar iedereen mee uit de voeten kan. Iedereen die wel eens een e-mail verstuurt of ontvangt, kan SmartLockr gebruiken. En hoe vaker je SmartLockr gebruikt om veilig te communiceren, hoe beter je in staat bent je online veiligheid te vergroten. Met SmartLockr wordt iedereen een cybersecurity expert!

Klik hier voor meer informatie over SmartLockr.

Kraamzorg 1 op 1

Boomgaard 1

2871 PW Schoonhoven

 

Versie 2-230620